Mechanism of electroacupuncture on inflammatory pain: neural-immune-endocrine interactions
Li Yuan, Yang Mingxiao, Wu Fan, Cheng Ke, Chen Haiyong, Shen Xueyong, Lao Lixing
Journal of Traditional Chinese Medicine . 2019, (05): 740 -749 .  DOI: 10.19852/j.cnki.jtcm.2019.05.017